Info

Ilutulestik on vaatemäng, mis põhineb pürotehnilise aine põlemisel tekkivatel järjestikustel valgus-, suitsu- või heliefektidel.

Ohutus on seisund, mis on saavutatud õnnetuse vältimiseks ja õnnetuse korral selle tagajärgedega toimetulekuks abinõusid rakendades.

Pürotehnik on isik, kellele on väljastatud pädevustunnistus, mis annab õiguse ilutulestiku korraldamiseks.

Lõhkematerjal on lõhkeaine ja lõhkeainet sisaldav toode, mida peetakse lõhkematerjaliks ÜRO ohtlike kaupade veoks antud soovitustes ja mis kuuluvad nimetatud soovituste kohaselt esimesse ohuklassi;

Pürotehniline toode on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode, mille koostise üks ainerühm on efektiained, millele võib olla lisatud või mille aktiveerimiseks saab kasutada paiskaineid, mis paiskavad efektiained ettenähtud suunas;

Pürotehniline aine on aine või ainete segu, mis plahvatab või põleb õhuhapnikuta ja mille eesmärk on tekitada valgust, soojust, heli, suitsu, gaasi või muid nähtusi;

PAUGUTI on teravaid kilde mitteandvasse kesta paigutatud pürotehniline toode, mis laengu süttimisel tekitab peamiselt heliefekti (paugu) ning mida kasutusloas nimetatakse paugutiks.

Täiendavalt on võimalik lugeda Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel rubriigis TJA> Töötusohutuse teenistus > Lõhketööd ja pürotehnika > Mõisted  http://www.tja.ee/?id=11116

 

SEADUSED JA LINGID

Lõhkematerjaliseaduses, mis reguleerib pürotehnika müüki ja käitlemist, on seaduse loomisest alates viidud sisse mitmeid täiendavaid piiranguid pürotehnika müügiks ja kasutamiseks. Seadusemuudatuste üheks eesmärgiks on olnud pürotehnika kättesaadavuse piiramine alla 18-aastastele isikutele ning kasutamise viimine "hea tava" raamidesse seaduslikul viisl. 

Seaduslikest piirangutest enam aitab lastevanemate kasvatustöö. Lastele tuleks selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kaasinimesi häirimata kasutada. Ostes lastele nimetatud tooteid, peaks kindlasti enne seletama, millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset toodet kasutada ning kuidas tagada enda ja teiste ohutus. Peaks ka jälgima, et lapsed neid nõudeid järgivad. Niimoodi saaks ära hoida õnnetusi ja kindlustada, et tooteid kasutatakse nõuetepäraselt.

Järgnevalt on toodud ära mõned seaduslikud piirangu toodete müügile, mis peaks tagama suurema ohutuse ja samas ära hoidma ajalisest piirangust tulenevalt toodete kasutamise kaaskodanikke häirival viisil.  Piirangud konkreetse toote võõrandamise aja- ja vanusepiirangule sätestab tootele väljastatud kasutusluba.

 

AJALISED PIIRANGUD

Osadele toodetele müügikeeld ajavahemikul 1. november kuni 26. detsember. Müügipiirangu alla kuuluvad tooted, mille kasutamisel tekib pauguga heliefekt, mis on suurem kui 90 dB. Täiskasvanutele kasutamiseks lubatud raketid, milles on pürotehnilist ainet üle 45 g ja patareid, milles on pürotehnilist ainet üle 100 g, müügipiirangu alla ei kuulu, vaatamata sellele, et kaasneb paugulaadne efekt (ilutulestiku loomulik heli).

Paugutite müük ja kasutamine on lubatud ainult  ajavahemikul   27. detsembrist kuni 1. jaanuarini (kaasa arvatud).

 

VANUSEPIIRANGUD

I Klassi pürotehnilistest toodeid võib võõrandada:

kuni 12 aastastele: fontäänid (vulkaanid), sisetooted, peamiselt suitsuefektiga tooted;

kuni 18 aastastele: komplekttooted, tulepöörised (maapöörised,liblikad), torulaengud, paugutid, raketid.

II Klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.

III Klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 21-aastasele isikule järgides seaduses toodud täiendavaid nõudeid.

 

ÖÖRAHU

Ajavahemikul 23.00 - 7.00 ei ole lubatud asulates või muudel tiheasustusega aladel heliefektiga pürotehnilisi tooteid kasutada.

Keeld ei kehti uusaastaööl ja kohaliku omavalitsuse ilutulestiku korraldamise loa olemasolul.

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/735272

http://mtr.mkm.ee 

http://www.ohutus.ee/index.php?main=49

http://www.ohutus.ee/index.php?main=57

http://www.tja.ee/index.php?id=12974&highlight=pürotehnika

TASUTA SAATMINE

Eesti siseselt Kuller transport alates 50€ ostust tasuta.

* - HIND AINULT E-POEST OSTES.
TÄHELEPANU!
Tegemist on pürotehniliste toodetega, enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Vajadusel pöörduge spetsialistipoole.
PÜROTEHNILISTE TOODETE KASUTAMINE ON KEELATUD:
P-N kella 22:00-07:00, R-L kella 24:00-07:00.
Kohaliku omavalitsuse loa puudumisel on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, avalikel üritustel ja tiheasustatud aladel.