Ohutustehnika

Ilutulestikud on pikki aastaid juba olnud paljude riikide pühade tähtis osa. Kahjuks sellel ilusal traditsioonil võivad olla väga kurvad tagajärjed. Seda eriti tänapäeval kuna tarbijatele on ilutulestikud muutunud laialdaselt kättesaadavaks. Seega on oluline, et kui plaanid kasutada ilutulestikku, oleksid väga kursis ohutu ilutulestiku läbiviimise juhendiga. See hõlmab endas nii ilutustiku paiga valimist kui selle süütamist ja pealtvaatajate ohutust. 

Järgnevalt annamegi teile soovitusi, kuidas ilutulestik korraldada ohutult.  Neid lihtsaid toiminguid silmas pidades saad hoida tervena nii ennast, kui läbiviijat, ja seda kaunist tulemängu vaatama tulnud pealtvaatajaid.

Ilutulestiku ostmine ja hoidmine 

 • Ära osta ebaseaduslikku ega keelatud ilutulestikku.

 • Säilita ilutulestikku kuivas ja jahedas kohas, nii et keegi teine (lapsed) ei saaks sellele ligi.

 • Pürotehnilisel tootel ei tohi olla väliseid mehaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tuleb toode müüjale tagastada.

 • Pürotehnilist toodet ei tohi asetada tulekoldesse.

Ilutulestik ja lapsed

 • Mitte kunagi anda ilutulestikku lastele, alaealistele.

 • Alla 18 aasta vanused isikud võivad (II klassi) pürotehnikaga tegeleda ainult täiskasvanu järelevalve all.

 • Tulenevalt Lõhkematerjaliseadusest § 57 tohib II kategooria pürotehnikat osta alates 18.eluaastast ja III kategooria pürotehnikat alates 21.eluaastast.

Ilutulestiku paiga valimine

 • Kasuta ilutulestikku kuival pinnasel vähemalt 30 m eemal hoonetest ja puudest.

 • Arvesta tuule suunda.

 • Ära kasuta tugeva tuulega

 • Alati kasuta ilutulestiku patareisid välitingimustes, mitte ruumides

Ilutulestiku kasutamine

 • Ära kanna ilutulestikku taskus.

 • Ära proovi ise valmistada ilutulestikku.

 • Ära võta ära patarei osi ega muuda neid seest ise.

 • Ära jäta ilutulestikku enne laskmist järelvalveta.

 • Tutvu ilutulestikuga enne laskmist. Loe läbi alati kõik juhised, hoiatused, ohutustehnika sildid iga erineva toote puhul enne laskmist, et mõistaksid, kuidas toode toimib ja kasutamisega seotud ohte.

 • Ära lase ilutulestikku klaas ega metallanumast.

 • Süüdates ära kummardu ega aseta oma mõnda kehaosa üle ilutulestiku ja ära lase patareisid käest!

 • Kodustes tingimustes lastes hoia alati veevoolik või ämbrid läheduses.

 • Laskja ja abiline peavad alati kandma silmi kaitsvaid vahendeid, et kaitsta end sädemete eest.

 • Veendu, et ilutulestiku toode oleks korralikult paigaldatud  ning oleks tagatud turvalisus.

 • Pürotehnilist toodet ei tohi visata teiste isikute ja loomade suunas.

 • Pimedas kasuta taskulampi, et näeksid süüdata ning ise patareist peale süütamist eemalduda

 • Hoia süütamata ilutulestiku pakett eemal süütamise piirkonnast.

 • Kui pakett ei sütti või kustub ära, ei tohi sellele läheneda 30 min.

 • Ära tegele ilutulestikuga, olles tarvitanud alkoholi  või teisi joovastavaid aineid ning ära tee suitsu ilutulestiku kõrval.

 • Järgi Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 189 «Pürotehnilise toote käitlemisele esitatavad nõuded» teavitades kohalikku omavalitsust, politseid ja päästeametit.

Ilutulestiku pealtvaatajad

 • Hoia pealtvaatajad vähemalt 20 m kaugusel laskealast.

 • Lapsed peavad olema täiskasvanute järelvalve all.

 • Arvesta, et alates kell 23.00 on öörahu. Keeld ei kehti uusaastaööl ja kohaliku omavalitsuse ilutulestiku korraldamise loa olemasolul.

KASUTUSJUHENDID

Juhend pürotehniliste toodete kasutamiseks

Ilutulestiku patarei kasutusjuhend        

 • Aseta ilutuletiku patarei tulekindlale alusele, kinnita toode suunaga üles ja veendu, et see ei kukuks külili. Vajadusel toesta kividega või seo maasse torgatud vaia külge
 • Ära kunagi aseta toodet mõne tuleohtliku hoone või eseme lähedusse.
 • Kontrolli, et toote kohal ei oleks mingisuguseid takitusi.
 • Süüta roheline süütenöör, kallutades end samal ajal ilutulestiku patareist eemale.
 • Eemaldu peale süütamist kiiresti.
 • Ära kunagi hoia süüdatud ilutulestiku patareid käes
 • Mõtle enda ja teiste turvalisusele.
 • Ära lähene süüdatud ilutulestiku patareile!
 • Oota vähemalt 30 minutit, enne kui lähened tootele, mis ei ole korralikult süütamist toiminud. Selline toode tuleb vette kasta ja tagastada maaletoojale.
 • Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopsete ainete mõju all!

 

Raketid

 • Raketid lastakse kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist, mille avatud pikkus on vähemalt raketi kepi pikkus.
 • Kontrolli, et rakett liiguks vabalt.
 • Suuna rakett nii, et kukkuva raketi osad ei ohustaks kedagi ega midagi. Jälgi tuule suunda – tuulise ilma puhul tuleb rakett lasta vastu tuult. Väga tugeva tuule korral ei ole soovitav raketti lasta. Paljudel rakettidel on süütenöör kaetud plastmass otsikuga. Sel juhul tuleb eelnevalt eemaldada otsik ja alles seejärel süüdata! Mitte kunagi ei tohi kasutada katkise varrega raketti!
 • Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.

 

Tulefontäänid (vulkaanid), tulekatlad - fontään

 • Vulkaane võib kasutada ainult õues
 • Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda
 • Kindlam on toode siduda maasse löödud vaia külge või toestada kividega
 • Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida sädemed võiksid kahjustada.
 • Süüta roheline süütenöör väljasirutatud käega, kallutades end samal ajal vulkaanist eemale. Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.
 • Peale süütamist eemaldu kiiresti.Ohutu kaugus inimestest on vähemalt 10 m.
 • Ära hoia kunagi süüdatud vulkaani käes!

 

Pommid, Rooma küünlad ja muu torutulestik

 • Toode tuleb ühe kolmandiku ulatuses kaevata maa sisse või siduda maa sisse löödud vaia külge.
 • Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada.
 • Süüta süütenöör ja eemaldu kiiresti.
 • Süüdatud toote kohale kummardumine on eluohtlik.

 

Tulilinnud ja maas pöörlevad tuletooted - tulepööris 

 • Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale värviline pool ülespoole.
 • Kontrolli, et toode saaks vabalt lennata või pöörelda.
 • Süüta süütenöör ja eemaldu.

 

Paugud, kahuripaugud ja paukude sarjad - pauguti

 • Aseta toode kõvale tulekindlale alusele. Süüta ja eemaldu kiiresti.

Taevalatern

 • Eemalda taevalatern pakendist ja liiguta seda edasi-tagasi, et ta täituks õhuga.
 • Kinnita traatide abil laternaga kaasasolev süüterõngas.
 • Peale süütamist hoia laternat üleval, et paber ei süttiks.
 • Kui taevalatern on kuuma õhuga täitunud (ca 2 minutit) siis võib ta õrnalt lahti lasta. 
 • Alati enne taevalaterna kasutamist kontrolli tuule tugevust. Tugeva tuulega ei pruugi taevalatern õhku tõusta. Taevalaterna kasutamiseks peab valima avara ala, et ta saaks vabalt lendu tõusta (ca 75 meetrit lähimast puust või hoonest).

 

Klass III ilutulestiku patareid ja tooted 

Toote kasutamisega kaasnevad suuremad ohud ja riskid ning sellest loe Profitoodete klass III kasutamine

SÜÜDATUD TOOTE KOHALE KUMMARDUMINE ON ELUOHTLIK ! 

KASUTA KAITSEPRILLE!

Loe täiendavalt ka Tehnilise Järelvalveameti kodulehelt  http://www.tja.ee/

 

Profipatareid III klass, kasutusjuhend

 • Vali sobiv laskepaik: vähemalt 100 m eemal kergesti süttivatest esemetest ja objektidest ja vähemalt 30 m eemal inimestest, loomadest ja hoonetest.
 • Laskepaigaks on tasane ja avatud maa-ala, selle kohal ei tohi olla elektri –ja sideliine ega puid. Ilutulestikku ei tohi suunata inimeste poole ega nende kohale.
 • Toode tuleb paigutada tasasele alusele selliselt, et see ei kukuks külili. Viimase vältimiseks on soovitav toode toestada kas vaiade ja teibi abil või kuhjata selle ümber liiva või kive. 
 • Kui süüdatakse kaks või enam toodet, peab toodete vaheline kaugus olema vähemalt 30 m.
 • Enne toote süütamist veendu, et ohualal ei ole kõrvalisi inimesi.
 • Eemalda enne süütamist süütenööri paberist kaitse. Süütenöör on ca 2 mm läbimõõduga ROHELINE NÖÖR. Kui tootel on 2 süütenööri, siis vali see, millele on suurelt peale kirjutatud ”SÜÜTENÖÖR” või “FUSE”. 
 • Süüta süütenöör väljasirutatud käega, asetsedes ise toote kõrval. Käe hoidmine lasketoru kohal on keelatud. Toote kohale kummardumine on keelatud.
 • Peale süütamist eemaldu väga kiiresti. Toode süttib peale süütamist ca 5-10 sekundi jooksul.
 • ÄRA LÄHENE SÜÜDATUD TOOTELE!
 • Juhul kui toode ei süttinud või sellelt tuli ära süütenöör, siis seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale. 
 • Juhul kui tootest toimis ainult mingi osa või see ei süttinud, siis sellele tootele ei tohi läheneda 15 minuti jooksul ning seda toodet ei tohi kasutada ja see tuleb tagastada müüjale.  
 • Toote kasutamine ebakainena, joovastavate või uimastavate ainete mõju all on keelatud.
 • Toote kasutamine on keelatud suure tuleohuga aladel.  
 • Avalikel üritustel, asulates või tiheasustusega aladel on toote kasutamine keelatud. 
 • Vajadusel varu laskepaiga lähedusse käsikustuti või ämber veega ja võimalusel teavita sellest ka teisi, et tulekahju korral saaks kiirelt tegutseda. 
 • Kui pole võimalik leida maa-ala, kus oleks paigas nii toodete vaheline kaugus ja kaugus inimestest, siis ei tohi ilutulestikku teostada.
 • Tutvu ja järgi iga tootega kaasas olevat kasutusjuhendit. Kui enne laskmist tekib lisaküsimusi, siis palun helistada mõnel alltoodud telefoninumbrile: +372 50 28 333

 

Profipatareid III klass, soetamine ja hoidmine

Toode on tule- ja plahvatusohtlik. Seda võib kasutada ja käidelda ainult 21 aastane või vanem isik.  

III klassi ilutulestikutoodet võib kasutada ainult enda otstarbeks või tasuta võõrandada. Võõrandada võib isikutele, kes on vanemad kui 21 aastat. Võõrandamisel on antud leping toote lahutamatuks osaks ja see tuleb edasi anda koos tootega. 

Kui soetatud pürotehniline toode väljub õiguspärasest valdusest (varastatakse või kaob ära), tuleb sellest viivitamatult teatada sündmuse toimumiskohajärgsele politseile, Tehnilise Järelevalve Ametile ja müüjale.

Juhul kui soetatud pürotehnilise tootega toimub õnnetus, tuleb sellest viivitamatult teavitada Tehnilise Järelevalve Ametit ning toote müüjat. Juhul kui pürotehnilise toote käitlemisega tekitati inimesele tervisekahjustus või kaasnes tema surm või tekitati varaline kahju kolmandatele isikutele, siis ka asukohajärgset politseid.

Antud toodet peab hoidma kuivas ja ohutus kohas, kaugus kõigist kütteseadmetest peab olema vähemalt 1,5 m.  


Päästeamet 112
Politsei 110
Tehnilise Järelevalve Amet  667 2000  

 

Kategooriad

Pürotehniliste toodete kategooriad

Ilutulestiku teostamiseks kasutatavaid tooteid nimetatakse seadusandja mõistes pürotehnilisteks toodeteks ja jaotatakse neis sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt 5 klassi:

Klassi I kuuluva pürotehnilise toote põhitunnused on:

 • toode, mille pürotehnilise aine sisaldus on kuni kolm grammi; 
 • heliefektiga toode (v. a. arvatud tongid ja paugutid) mille müra tugevus 1 m kaugusel ei ületa 120 detsibelli;
 • tongid, mille laengu pürotehnilise aine sisaldus ei ületa 7,5 mg ja pauguti, mille laengu pürotehnilise aine sisaldus ei ületa 10 mg.

Klassi II kuuluva pürotehnilise toote põhitunnused on:

 • toode on ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väike oht ja see toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja piiratud alal (väike ilutulestik);
 • toode, mille pürotehnilise aine mass üksiktootes ja komplekttoote üksikosas on kuni 50 g ning komplekttootes kuni 250 g.

Klassi III kuuluva pürotehnilise toote põhitunnused on:

 • toode on ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb keskmine oht ja see toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja aladel, mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine ilutulestik);
 • tooted on komplekttooted, milles pürotehnilise aine mass kokku võib olla kuni 5000 grammi ja üksikosas kuni 75 grammi.

Klassi IV kuuluva pürotehnilise toote põhitunnused on:

 • toode on sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb suur oht ning see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt (suur ilutulestik). Tootes pürotehnilise aine üldmass ei ole piiratud.

Klassi T kuuluvad pürotehnilised tooted sellise sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väga väike oht sh. pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ja siseruumides (mänguilutulestik).

Pürotehniliste toodete põhjalik liigitus koos erinevate klasside tunnustega on toodud

Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel rubriigis TJA -> Töötusohutuse teenistus -> Lõhketööd ja pürotehnika  http://www.tja.ee/?id=11114

TASUTA SAATMINE

Eesti siseselt Kuller transport alates 50€ ostust tasuta.

* - HIND AINULT E-POEST OSTES.
TÄHELEPANU!
Tegemist on pürotehniliste toodetega, enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga. Vajadusel pöörduge spetsialistipoole.
PÜROTEHNILISTE TOODETE KASUTAMINE ON KEELATUD:
P-N kella 22:00-07:00, R-L kella 24:00-07:00.
Kohaliku omavalitsuse loa puudumisel on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, avalikel üritustel ja tiheasustatud aladel.